Wpływ uchwał krajobrazowych na reklamę OOH w Polsce

Wpływ uchwał krajobrazowych na reklamę OOH w Polsce

Coraz częściej słyszymy o tym, że różne miasta w Polsce na podstawie uchwał krajobrazowych usuwają z przestrzeni miejskiej nośniki reklamowe, wprowadzają ograniczenia dotyczące korzystania z poszczególnych form reklamowych, bądź tworzą strefy wolne od reklam. Czym są te uchwały krajobrazowe? Jaki będą miały wpływ na kondycję polskiego outdooru? O co w tym wszystkim chodzi? Zapewne jako przedsiębiorca zastanawiasz się, jak takie uchwały wpłyną na Twoją możliwość reklamy w przestrzeni miejskiej. Dlatego w tym wpisie odpowiadamy na wszystkie najważniejsze pytania dotyczące uchwał krajobrazowych. Usiądź wygodnie, zrób sobie kawę,  przygotuj się na dużo konkretów i ogromną dawkę wiedzy! Miłej lektury! 🙂

Uchwały krajobrazowe – jaka jest ich podstawa prawna i o co w tym wszystkim chodzi?

Dwa najważniejsze dokumenty prawne, które umożliwiają miastom w Polsce przygotowywać i wprowadzać w życie tzw. “uchwały krajobrazowe” to ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Szczególną uwagę należy skierować na drugi z dokumentów, czyli tzw. ustawę krajobrazową, którego wprowadzenie w życie umożliwiło miastom rozpoczęcie prac nad uchwałami krajobrazowymi, które nazywane są również kodeksami reklamowymi.

Sama uchwała krajobrazowa jest niczym innym jak aktem prawa miejscowego, którego zasięg oddziaływania ogranicza się do terytorium gminy lub miasta. Wprowadzanie w miastach uchwał krajobrazowych ma na celu ustalenie zasad i warunków umieszczania na terenie poszczególnych miast m.in. obiektów małej architektury oraz tablic i urządzeń reklamowych. Regulacje te pełnią funkcję ochronną przestrzeni publicznej przed jej nadmiernym „zaśmiecaniem” niespójnymi ze sobą obiektami małej architektury oraz wszechobecnymi, uciążliwymi szyldami i banerami. Odpowiednie regulacje w zakresie umiejscowienia reklam zewnętrznych w miastach są niezbędne – i my również, jako przedstawiciele branży OOH, jesteśmy tego zdania. Zdecydowanie popieramy uporządkowanie przestrzeni miejskich i staramy się, aby w naszej bazie znajdowały się jedynie te nośniki, które spełniają odpowiednie standardy. Natomiast szalenie istotnym jest, by maksymalizować poczucie estetyki wśród mieszkańców i turystów, bez utraty możliwości reklamowania swoich produktów i usług przez przedsiębiorców. Oczywiście należy dążyć do tego, aby porządki przestrzenne nie odbywały się za murami urzędów, bez udziału wszystkich zainteresowanych stron – przedstawicieli administracji lokalnej, mieszkańców oraz przedstawicieli firm, które często latami, w sposób całkowicie legalny rozszerzały swoją ofertę o nowe nośniki reklamy zewnętrznej

[gr-form name=uchwala-krajobrazowa]

Jak uchwała krajobrazowa wpływa na przestrzeń publiczną? 

Uchwały krajobrazowe z reguły dzielą obszar miasta lub gminy na rejony, w których mamy do czynienia z różnymi regulacjami dot. nie tylko nośników reklamy outdoorowej takimi jak billboardy czy siatki wielkoformatowe, ale również pylonów reklamowych lub szyldów na elewacjach sklepów i lokali usługowych. Swoją drogą – czy wiedzieliście, że w ramach uchwały krajobrazowej uchwalonej w Gdańsku polski oddział McDonald’s, podobnie jak kilka spółek zajmujących się handlem, zaczął walczyć z miastem, ponieważ te zabroniło reklamowania restauracji w sposób znany prawdopodobnie w każdym zakątku globu, czyli poprzez pylony reklamowe? Umówmy się – złote łuki dla wielu stanowią punkt orientacyjny w terenie 😉

 

 

W zależności od wydzielonych w uchwale krajobrazowych stref, możemy mieć do czynienia z konkretnymi formami reklam, a nawet ich brakiem. Z reguły, w strefie ścisłego centrum miasta umiejscowienie reklam to jedynie obiekty małej architektury, takie jak wiaty przystankowe lub rzadziej totemy reklamowe, czyli citylighty wolnostojące. Im dalej od ścisłego centrum miasta, tym większe reklamy mogą pojawiać się w przestrzeni publicznej. I tak, w zależności od miasta, przy drogach znajdujących się na obrzeżach miast reklamy możliwe do ekspozycji na billboardach mają powierzchnię nawet 48 m2. Ich wpływ na przestrzeń jest w tych miejscach dużo mniejszy, niż miałoby to miejsce w pobliżu centrum miasta.

Jednym z najciekawszych przykładów wpływu uchwały krajobrazowych na konkretną formę reklamy outdoorowej jest casus siatek wielkoformatowych. W miastach, w których uchwały krajobrazowe nie są wprowadzone, spotkać je możemy m.in. na tymczasowych lub stale przymocowanych do gruntu rusztowaniach, a także na elewacjach budynków, przy czym nie są one eksponowane tylko na tzw. ścianach ślepych, ale również ścianach frontowych, tuż przed oknami mieszkań. Uchwały krajobrazowe, oczywiście w zależności od miasta, regulują ich ekspozycję w taki sposób, że ich umiejscowienie możliwe jest tylko w określonych strefach. Dodatkowo określone są sposoby ich umieszczania – ślepe, boczne ściany budynków, a także ściany frontowe, przy czym ten drugi rodzaj ekspozycji możliwy jest tylko w czasie prac nad elewacją budynku. W tym wariancie umieszczanie reklam możliwe jest tylko na rusztowaniach, z poziomu których prowadzone są prace budowlane – w określonych przedziałach czasowych, np. przez maksymalnie kilka miesięcy raz na kilka lat. Uregulowana jest także maksymalna powierzchnia ściany, jaką siatka wielkoformatowa może zajmować – przeważnie jest to określony procent całkowitej powierzchni danej ściany.

Uchwała krajobrazowa to nie tylko billboardy 🙂

Oczywiście uchwały krajobrazowe nie regulują jedynie kwestii związanych z nośnikami reklamowymi, takimi jak billboardy, citylighty, siatki wielkoformatowe lub murale. Uchwały rozstrzygają również to, w jaki sposób przedsiębiorcy posiadający lub wynajmujący lokale użytkowe mogą reklamować swoje usługi – kwestia ta dotyczy zarówno szyldów, banerów jak i pylonów. Uchwała określa maksymalne wymiary szyldów, jakimi przedsiębiorcy mogą reklamować swoje biznesy, a nawet materiały, z jakich te szyldy mogą być wykonane. W kwestii pylonów reklamowych pominięty został wątek materiałów użytych do jego stworzenia. Sieci handlowe i restauracje, bo to właśnie ta grupa podmiotów korzysta głównie z tych form reklamy swoich usług i produktów, muszą zwracać szczególną uwagę jedynie na wysokość pylonów, która jest różna w zależności od wyznaczonych stref krajobrazowych. Uchwały krajobrazowe nie dotyczą jednak wyłącznie kwestii reklamowych – poszczególne miasta regulują również kwestie związane z m.in. ogrodzeniami, słupkami przy drogach, tablicami unijnym, gablotami, a nawet koszami na śmieci. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego – mała architektura i obiekty informacyjne, a właściwie ich wygląd, również wpływają na przestrzeń miejską, często w sposób bardziej negatywny, niż nowoczesne i zadbane nośniki reklamy outdoorowej.

Pierwsze miasto w Polsce z uchwałą krajobrazową

Za pierwsze polskie miasto, które na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu zdecydowało się na wprowadzenie w życie uchwały krajobrazowej uznać należy Ciechanów, który przegłosował omawiany akt prawa miejscowego w 2016 roku. Należy mieć jednak na względzie fakt, że akt prawa miejscowego, którego wprowadzenie w życie ma na celu wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, powinien być poddany konsultacjom społecznym oraz biznesowym. Zgodnie z wypowiedziami przedsiębiorców, urzędnicy z Ciechanowa pomijając ten etap zdecydowali się na uchwalenie kodeksu reklamowego, której objętość wynosiła … 6 stron. Co ciekawe, Wojewoda Mazowiecki potrzebował prawie 2,5 razy tyle miejsca, żeby wyrazić swoją dość niepochlebną opinię na temat tego dokumentu. Uchwały krajobrazowe poszczególnych miast są oczywiście różne – długość, a więc również stopień skomplikowania pierwszej ciechanowskiej uchwały (aktualnie w mieście obowiązuje poprawiona uchwała) stanowi zaledwie  0,6% długości projektu szczecińskiej uchwały, której całość zajmuje ponad 1000 stron. Warto jednak zauważyć, że od ponad 5 lat projekt szczecińskiej uchwały jeszcze nie został poddany głosowaniu, a już teraz pojawiają się głosy, że należy dokonać rewizji starego projektu na rzecz nowych ustaleń.

Przetarcie szlaków innym miastom sprawiło, że na wprowadzenie w życie uchwały krajobrazowej zdecydowały się do tej pory 32 miasta w całej Polsce (stan na początek lipca br.). Pierwszym miastem wojewódzkim, który rozpoczął proces sprzątania miasta z reklam jest Łódź, która swoją uchwałę krajobrazową przyjęła w listopadzie 2016 r. (co ciekawe – uchwała ta obecnie obowiązuje, jednak miasto nie egzekwuje jej zapisów; miasto od 2018 r. pracuje nad projektem nowej uchwały). Najwięcej, bo aż 7 miast z uchwałą krajobrazową znajduje się na terenie województwa małopolskiego. Póki co, żadne z miast znajdujących się na terenach województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i lubuskiego nie zdecydowało się na uchwalenie własnego kodeksu reklamowego.

Reklama OOH w mieście z uchwałą krajobrazową

Z racji tego, że uchwały krajobrazowe są opracowywane na szczeblu lokalnym, tego typu akty prawa tworzone przez poszczególne miasta różnią się od siebie. Należy dodać również fakt, że sytuacja reklamowa w polskich miastach jest zupełnie różna. Opracowanie uchwały na szczeblu lokalnym pozwala dokładniej przeanalizować aktualną sytuację reklamową na terenie danego miasta, jednocześnie zwiększając ryzyko tego, że zaproponowane rozwiązania nie są zgodne z ustaleniami prawa krajowego i międzynarodowego. W związku z tym w niektórych miastach, m.in w Warszawie, uchwała krajobrazowa obecnie nie obowiązuje, ponieważ została uchylona w dotychczasowym brzmieniu przez odpowiedni organ, najczęściej wojewodę lub Sąd Administracyjny. Należy wspomnieć również o tym, iż niektórzy Wojewodowie, chcąc kompleksowo ocenić legalność zapisów poszczególnych uchwał krajobrazowych skierowali wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, który miał ocenić zgodność ustawy krajobrazowej z 2015 r. z ustawą zasadniczą. Niestety do teraz Trybunał nie odniósł się do tej kwestii, w związku z czym niektóre z miast wstrzymują się z pracami nad uchwałami krajobrazowymi. Jest to oczywiście zasadne, gdyż w przypadku, w którym Trybunał wyda rozstrzygnięcie nieprzychylne samorządom, miasta narażają się na konieczność ponoszenia ogromnych kosztów w związku z odszkodowaniami dla przedsiębiorców, którzy na mocy uchwał krajobrazowych zostali zobowiązani do usunięcia legalnie umieszczonych nośników reklamowych.

Pomijając aspekt aktualnej sytuacji prawnej uchwał krajobrazowych, na uchwalenie tego aktu prawnego zdecydowały się do tej pory 32 miasta w Polsce. Porównanie ustaleń dotyczących form reklamy zewnętrzne w poszczególnych uchwałach krajobrazowych, niezależnie od tego, czy są one obowiązujące w całości, częściowo, czy też w ogóle nie, w kilku najważniejszych polskich miastach prezentuje się następująco:

Warszawa

Warszawscy radni na początku 2020 r. przegłosowali wprowadzenie uchwały krajobrazowej, która po niespełna miesiącu od daty uchwalenia została decyzją Wojewody Mazowieckiego uznana za nieważną w całym swoim brzmieniu. Oczywiście miasto złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) skargę na decyzję Wojewody. Skarga ta została oddalona przez WSA pod koniec tego samego roku. Co ważne, miasto nie skorzystało z możliwości odwołania się od decyzji WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA); z możliwości takiej skorzystał jednak Wojewoda Mazowiecki. W związku z tym w Warszawie obecnie uchwała krajobrazowa nie obowiązuje. Nie oznacza to jednak, że miasto zdecydowało się na porzucenie prac nad uporządkowaniem przestrzeni miejskiej. Aktualnie trwają prace nad nowymi zapisami uchwały krajobrazowej, przy czym będą one najprawdopodobniej uaktualnione o decyzje NSA wersją starego projektu uchwały. W związku z tym w kwestii nośników reklamowych należy spodziewać się następujących zapisów, które były już zawarte w pierwotnym projekcie uchwały:

 • 2-letni okres dostosowania się do zapisów uchwały krajobrazowej, liczony od daty jej wejścia w życie
 • podział miasta na 3 obszary: A, B i C oraz wyodrębnione ciągi komunikacyjne (a także dodatkowo istniejące już obszary ochrony krajobrazu, parki kulturowe i systemy przyrodnicze)
 • ograniczona możliwość reklamowania swoich usług na szyldach (dokładnym regulacjom są poddane liczby i rozmiar szyldów przypadających na dany lokal)
 • cyfrowe nośniki reklamy outdoorowej (DOOH) praktycznie niemożliwe do spotkania w mieście, ze względu na wygórowane wymogi technologiczne uchwałodawcy, znacznie przewyższające obecną specyfikację techniczną najlepszych ekranów reklamowych
 • wolnostojące nośniki reklamowe o maksymalnej powierzchni 18 mkw.
 • tzw. citylighty, czyli małe formy reklam o ustandaryzowanych rozmiarach, obecne w przestrzeni miejskiej; zlokalizowane głównie na wiatach przystankowych (maksymalnie 3 nośniki na wiatę), rzadziej w formie słupów ogłoszeniowo-reklamowych
 • siatki wielkoformatowe możliwe do spotkania na elewacjach budynków w dwóch wariantach:
  – w trakcie prac budowlanych, przy czym:
  – w strefie A, B i częściowo C (na obiektach ochrony konserwatorskiej i obszarze Wilanowskiego Parku Kulturowego) reklama stanowiąca zwarte pole o powierzchni głównie minimalnie 20%, a maksymalnie 30% łącznej powierzchni siatki ochronnej widocznej z przestrzeni publicznej, przy jednoczesnym odwzorowaniu elewacji budynku na fragmentach siatki, na których nie jest umieszczona wielkoformatowa reklama; maksymalny czas ekspozycji to 9 miesięcy, raz na 5 lat;
  – w strefie C z wyłączeniem obiektów ochrony konserwatorskiej oraz obszaru Wilanowskiego Parku Kulturowego reklama o powierzchni minimalnie 30% i maksymalnie 60% siatki ochronnej na rusztowaniu, widocznej z terenu dostępnego publicznie
  – na ślepych ścianach – reklama o maksymalnej wysokości 12 metrów i szerokości całej ściany z zachowaniem odstępu 25 cm od krawędzi elewacji, dostępna wyłącznie w strefie C (wyłącznie poza obiektami ochrony konserwatorskiej i obszaru Wilanowskiego Parku Kulturowego)
 • murale reklamowe dostępne z zastrzeżeniami, usytuowane na wysokości nieprzekraczającej 25 metrów
 • brak możliwości umieszczania reklam m.in. na dachach budynków, w oknach i w małej odległości od siebie

Biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszym projekcie uchwały krajobrazowej Warszawa zdecydowała się na zastosowanie 24-miesięcznego okresu dostosowawczego, najszybszy termin, w którym nowa uchwała krajobrazowa może w pełni obowiązywać, to koniec roku 2024 lub początek roku 2025. Oczywiście w tej kwestii wszystko zależy od tego, kiedy urzędnicy miejscy przystąpią do prac nad nowym projektem uchwały.

Kraków

W odróżnieniu od Warszawy, której uchwała została uchylona decyzją Wojewody, krakowska uchwała krajobrazowa obowiązuje w całości początku lipca 2020 r.  Oznacza to, że na początku lipca br. minął 2-letni okres dostosowawczy, w którym należało dostosować się do ustaleń aktu prawa miejscowego. Brzmienie uchwały krajobrazowej Krakowa jest wynikiem prac, które urzędnicy ze stolicy Małopolski rozpoczęli w październiku 2015 roku. Od tego czasu udało się stworzyć 3 projekty uchwały. Główne ustalenia krakowskiej uchwały, które dotyczą nośników reklamy OOH prezentują się następująco:

 • 2-letni okres dostosowawczy (okres ten minął 1 lipca 2022 r.)
 • podział miasta na 3 strefy (w przypadku III strefy również na 3 podobszary), a także ustalenie osobnych warunków dla ciągów komunikacyjnych oraz największych sklepów i stacji benzynowych
 • występowanie szyldów reklamowych jest uwarunkowane m.in. w zależności od strefy, miejsca umieszczenia, a także przeznaczenia i wysokości danego budynku
 • cyfrowe formy reklamy zewnętrznej bardzo trudne do znalezienia w przestrzeni miejskiej; za wyjątkiem wielkoformatowego ekranu na terenie Tauron Areny (ekspozycja reklamy możliwa w trakcie trwania imprez); wśród obecnych w mieście form reklamy cyfrowej dominują citylighty digitalowe
 • wolnostojące nośniki reklamowe (dostępne w poszczególnych strefach) o maksymalnej powierzchni 18 mkw.
 • citylighty w praktyce są dominującą w przestrzeni formą reklamy OOH; zlokalizowane na wiatach przystankowych (maksymalnie 2 lub 3 nośniki na wiatę, w zależności od jej konstrukcji), w przejściach podziemnych, na wolnostojących obiektach budowlanych o powierzchni maksymalnie 35 mkw. (kioski, toalety etc.), w formie słupów ogłoszeniowo-reklamowych, na parterach lokali usługowych
 • siatki wielkoformatowe możliwe do ekspozycji jedynie w określonych strefach, w praktyce jedynie podczas prac budowlanych – powierzchnia reklamowa może wynosić maksymalnie 50% siatki, reszta – odwzorowanie elewacji remontowanego budynku; ekspozycja reklam tego typu jest możliwa jedynie przez 12 miesięcy, raz na 7 lat
 • murale reklamowe w praktyce zakazane, w teorii – możliwe do ekspozycji jako niewielki % całkowitej powierzchni elewacji (powierzchnia ta jest w każdym z przypadków zbyt mała, aby mogła służyć jako baza pod mural reklamowy)
Gdańsk

Podobnie jak w przypadku Krakowa, w Gdańsku uchwała krajobrazowa obowiązuje w całości. Została uchwalona w lutym 2018 r., w związku z czym po dwóch latach od wejścia w życie zapisów uchwały – na początku kwietnia 2020 r. – minął okres dostosowawczy. W praktyce oznaczało to likwidację niemalże wszystkich nośników reklamowych, które na terenie miasta się znajdowały – niezależnie od tego, czy powstały w sposób całkowicie legalny, czy też nie. Co ciekawe – w momencie, w którym zlikwidowane zostały niemalże wszystkie billboardy znajdujące się na terenie miasta, GZDiZ (Gdański Zarząd Dróg i Zieleni) ogłosił przetarg na zasadzie licytacji, którego przedmiotem była możliwość umiejscowienia billboardów w miejscach wskazanych przez miasto. W przypadku Gdańska można odnieść wrażenie, że to właśnie nośniki reklamy zewnętrznej są głównym obszarem zainteresowania uchwały stworzonej przez miasto. Gdańsk dopuścił możliwość powstawania reklam, jednak jedynie na terenach miejskich (billboardy, których powstanie jest wynikiem wspomnianego przetargu). Możliwości reklamowe nie zostały ograniczone w stosunku do wiat przystankowych, które należą do miasta. Zapisy dotyczące poszczególnych form reklamy zewnętrznej w gdańskiej uchwale prezentują się następująco:

 • 2-letni okres dostosowawczy (okres ten minął 2 kwietnia 2020 r.)
 • podział miasta na 8 stref
 • możliwość reklamy poprzez szyldy reklamowe jest uwarunkowana m.in. w zależności od strefy, miejsca umieszczenia, a także przeznaczenia i wysokości danego budynku
 • obecność w przestrzeni miejskiej nośników cyfrowych (DOOH) bardzo mocno ograniczona, z wyłączeniem terenów miejskich o funkcji sportowo-widowiskowej
 • wolnostojące nośniki reklamowe (dostępne w poszczególnych strefach) o maksymalnej powierzchni 18 mkw.
 • citylighty jako dominujący rodzaj dostępnych nośników reklamowych; umiejscowione głównie na wiatach przystankowych, ścianach przejść podziemnych, kioskach ulicznych, toaletach i innych obiektach małej architektury; ściśle określone wymogi dot. wyglądu nośników, brak możliwości oświetlenia reklam
 • siatki wielkoformatowe możliwe do ekspozycji jedynie w trakcie prac budowlanych; powierzchnia minimalna to 30%, a maksymalna 100% powierzchni siatki ochronnej rusztowania, na której reklama jest eksponowana; podobnie jak w przypadku innych miast, wprowadzone zostały wytyczne dot. czasu ekspozycji reklamy tego typu – maksymalnie 12 miesięcy, raz na 5 lat
 • murale reklamowe dostępne jedynie w niektórych strefach

Gdańskim urzędnikom naprawdę bardzo zależało na uporządkowaniu miasta – tak bardzo, że nie stosowali taryfy ulgowej dla nikogo. W 2021 r. miasto nałożyło karę w wysokości niespełna 50 000 zł na Solidarność, która wywiesiła banery informujące o 40. rocznicy założenia NSZZ, wywieszone na siedzibie związku 🙂

Poznań

Poznań rozpoczął pracę nad swoją uchwałą krajobrazową na początku 2017 r. Od tego czasu projekt uchwały był poddawany konsultacjom – radni miejscy od tego czasu nie zdecydowali się na głosowanie nad wprowadzeniem uchwały w życie. Ostatnie głosowanie dot. uchwały miało odbyć się na początku marca br., jednak dzień wcześniej pozycja ta zniknęła z porządku obrad miejskich władz. Zapisy projektu uchwały, który może zostać przegłosowany prawie w dowolnej chwili, kształtują się następująco:

 • okres dostosowawczy o długości od roku do 5 lat (w zależności od strefy)
 • podział miasta na 4 strefy: staromiejską, która obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę; strefę obejmująca centrum i historyczne dzielnice, odpowiadającą poszerzonej strefie ochrony konserwatorskiej; strefę zurbanizowaną, która obejmuje m.in. osiedla mieszkaniowe oraz strefę przyrodniczą
 • możliwość reklamy wykorzystującej szyldy reklamowe jest uwarunkowana m.in. w zależności od strefy i rodzaju szyldu
 • obecność w przestrzeni miejskiej nośników DOOH ograniczona – nośniki tego typu możliwe do spotkania w przejściach podziemnych, obiektach sportowych oraz w formie citylightów cyfrowych (z pewnymi ograniczeniami)
 • wolnostojące nośniki reklamowe (dostępne w poszczególnych strefach) o maksymalnej powierzchni 18 mkw.
 • citylighty dominują wśród dostępnych nośników reklamowych; umiejscowione głównie na wiatach przystankowych (maksymalnie 3 nośniki na wiatę), ścianach przejść podziemnych, kioskach ulicznych, toaletach i innych obiektach małej architektury, a także na elewacjach budynków
 • siatki wielkoformatowe możliwe do ekspozycji jedynie w trakcie prac budowlanych, w określonych strefach; powierzchnia maksymalna to 30% powierzchni siatki ochronnej rusztowania, na której reklama jest eksponowana; ekspozycja możliwa przez maksymalnie 12 miesięcy, raz na 5 lat
 • murale reklamowe dostępne jedynie w niektórych strefach, na ślepych ścianach

Poznańska uchwała jest jedną z najdłużej powstających spośród aktów prawa lokalnego typu w największych polskich miastach. Dodatkowo Poznań jako ostatnie miasto z listy miast G8 (8 największych polskich miast) podpisał uchwałę intencyjną w sprawie powstania uchwały krajobrazowej. To, co wyróżnia poznańską uchwałę, jest z pewnością proponowany czas, w którym należy dostosować istniejące reklamy do nowych przepisów – okres ten przeważnie wynosi 2 lata, w Poznaniu – nawet 5 lat.

Wrocław

Wrocławscy radni rozpoczęli pracę nad uchwałą krajobrazową w 2017 r. Już 3 lata wcześniej, w roku 2014 (czyli rok przed wejściem w życie ustawy krajobrazowej, która umożliwiała rozpoczęcie prac nad uchwałami krajobrazowymi) Wrocław zaczął porządki w mieście. W tym celu miasto powołał do życia park kulturowy, co diametralnie zmieniło przestrzeń w ścisłym centrum Wrocławia. Projekt uchwały krajobrazowej został udostępniony publicznie w 2021 r., jednak od tego czasu w kwestii uchwały dużo się nie zmieniło. W związku z tym trudno jest oszacować termin, w którym radni poddadzą głosowaniu wspomniany projekt. Zapisy dot. nośników reklamy OOH w projekcie wrocławskiej uchwały są następujące:

 • 2-letni okres dostosowawczy (w zależności od strefy)
 • podział miasta nie na strefy, lecz obszary – w związku z tym we Wrocławiu powstanie prawie 100 obszarów, dla których będą obowiązywały różne ustalenia
 • możliwość reklamy poprzez szyldy reklamowe jest uwarunkowana m.in. w zależności od ich liczby, obszaru w mieście czy miejsca umieszczenia na elewacji
 • obecność w przestrzeni miejskiej nośników cyfrowych (DOOH) o maksymalnej powierzchni 18 mkw., z pewnymi ograniczeniami
 • wolnostojące nośniki reklamowe (dostępne w poszczególnych strefach) o maksymalnej powierzchni 36 mkw.
 • citylighty jako dominujący rodzaj dostępnych nośników reklamowych
 • siatki wielkoformatowe możliwe do ekspozycji jedynie w trakcie prac budowlanych; powierzchnia minimalna maksymalna 1/3 powierzchni siatki ochronnej rusztowania, na której reklama jest eksponowana; podobnie jak w przypadku innych miast, wprowadzone zostały wytyczne dot. czasu ekspozycji reklamy tego typu – maksymalnie 12 miesięcy, raz na 10 lat
 • murale reklamowe dostępne jedynie w niektórych strefach, dodatkowo – określony zostanie % powierzchni muralu, który będzie mógł zawierać reklamę firmy/produktu/usługi

Wrocław, jako jedno z niewielu polskich miast, które podjęły pracę nad uchwałą krajobrazową, postanowił uwzględnić (w tym przypadku częściowo) prawa nabyte właścicieli nośników reklamowych.

Wpływ uchwał krajobrazowych na reklamę zewnętrzną w Polsce

Dowiedz się wszystkiego, co istotne na temat uchwał krajobrazowych wprowadzanych w Polsce. Pobierz zupełnie bezpłatnie najnowszy i najbardziej aktualny raport dotyczący uchwał krajobrazowych w Polsce!

 

Podsumowanie

Powyższe przykłady różnych rozwiązań z zakresu ochrony przestrzeni miejskiej pokazują, że zaplanowanie skutecznej kampanii w największych polskich miastach jest utrudnione. Konieczność wykorzystania nośników, co do których nie ma się pewności, czy są jeszcze obecne w danym mieście, łączenie różnych form reklamy outdoorowej w jednej kampanii oraz kontakt z dziesiątkami dostawców to nie lada wyzwanie, które wymaga poświęcenia ogromnej ilości czasu. Na szczęście w ZnajdźReklamę.pl zajmujemy się kampaniami outdoorowymi już od ponad 10 lat – doskonale się na tym znamy i jesteśmy na bieżąco z wprowadzanymi zmianami. Krok po kroku pomożemy przeprowadzić kampanię dla Twojej firmy, niezależnie od tego, czy w danym mieście obowiązuje uchwała krajobrazowa, czy nie!

Dodatkowo – każda kampania, którą dla Ciebie zrealizujemy jest równoznaczna z posadzeniem drzew w polskich lasach. Brzmi jak typowa sytuacja win-win, czyż nie? 🙂 Zostaw nam informacje o kampanii, którą chciałbyś przeprowadzić – my zajmiemy się resztą! Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

Zdjęcie: Kamil Gliwiński on Unsplash

 

KONTAKT Z DORADCĄ
Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą, by przygotować dla Ciebie ofertę szytą na miarę.